RSS

Friday, January 15, 2010

jurnal ict

PEMANTAPAN KOMPONEN AKHLAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM
BAGI MENANGANI ERA GLOBALISASI

http://www.skbandarputra.com/blog/blogs/blog5.php/2008/06/29/pemantapan-komponen-akhlak-dalam-pendidi


Pendidikan akhlak merupakan wadah penting untuk merungkai permasalahan akhlak dan
melahirkan manusia yang baik. Penekanan pendidikan akhlak dalam Pendidikan Islam
adalah jelas. Ini kerana Pendidikan Islam antara lainnya bertujuan membangun dan
melahirkan insan secara bersepadu dan seimbang demi merealisasikan fungsi manusia
sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Artikel ini membincangkan beberapa
persoalan berkaitan dengan pemantapan komponen akhlak terkini dalam era globalisasi
khususnya di peringkat prauniversiti. Beberapa kekuatan dan kelemahan di peringkat
tersebut akan diperhalusi. Sehubungan dengan itu, penulis turut mencadangkan kaedah
penyelesaian yang sewajarnya.

Saturday, January 9, 2010